ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ Α. ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ (www.megapanos.gr/shop)

Εμπορικός Φορέας: Οινοποιείο Α. Μεγαπάνος Πικέρμι Αττική Οι αγορές στο site αφορούν πολίτες άνω των 18 χρονών.

Η ελάχιστη παραγγελία σας πρέπει να αφορά στα έξι (6) μπουκάλια κρασί.

Εάν δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών σε ξεχωριστή συμφωνία αγοράς ή άλλο διακανονισμό, οι όροι που περιέχονται στο παρόν (εφεξής οι «Όροι») αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συμβατικής σχέσεως μεταξύ του πελάτη και της ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ η οποία προκύπτει σε σχέση με την προμήθεια του πελάτη με αγαθά από τη ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ (εφεξής η «Σύμβαση Πωλήσεως»). Η Σύμβαση Πωλήσεως υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο και η επίλυση διαφορών θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα αρμόδια δικαστήρια της Ελλάδας. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για απώλεια, ζημία ή άμεσα ή έμμεσα γενόμενα έξοδα, λόγω οποιασδήποτε αποτυχίας ή καθυστέρησης εκτέλεσης των υποχρεώσεων εξαιτίας οποιουδήποτε γεγονότος ή περίστασης πέραν του ελέγχου της ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ περιλαμβάνοντας, ενδεικτικά, ανωτέρα βία και βλάβες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εξοπλισμού ή συναφείς βλάβες. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ πουλάει τα αγαθά στο δικτυακό τόπο της MEGAPANOS.GR/SHOP και παραμένει ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης των προϊόντων μέχρι την πληρωμή τους από τους πελάτες. Οι πελάτες, με την εγγραφή τους ως μέλος και την πραγματοποίηση παραγγελίας ως μέλος του δικτυακού τόπου megapanos.gr/shop, αναγνωρίζουν ότι κατανοούν πλήρως και αποδέχονται τις προϋποθέσεις αγοράς βάσει των παρόντων Όρων. Όλες οι πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο megapanos.gr/shop, π.χ. περιγραφές προϊόντων, προδιαγραφές, φωτογραφίες, παρουσιάζονται κατά προσέγγιση. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να κάνει μικρές προσαρμογές στις περιγραφές των προϊόντων χωρίς να οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες της. Οι προσφορές στο δικτυακό τόπο megapanos.gr/shop είναι περιορισμένες από πλευράς χρόνου και ποσότητας όπως ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο της megapanos.gr/shop. Οι ποσότητες των προϊόντων που υπάρχουν διαθέσιμες στα αποθέματα και ανακοινώνονται στο δικτυακό τόπο της megapanos.gr/shop είναι ενημερωτικής φύσεως και υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ δύναται να περιορίσει το μέγιστο αριθμό αγορών που μπορεί να κάνει ένας και μόνο πελάτης για κάθε προϊόν προκειμένου να παρέχει ένα δίκαιο περιβάλλον αγορών στα μέλη της.


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μετά την επιλογή των προς αγορά προϊόντων, ο πελάτης μπορεί να πάει στο καλάθι αγορών για την πραγματοποίηση παραγγελίας. Στο πρώτο βήμα πραγματοποίησης παραγγελίας, παρουσιάζονται τα επιλεγμένα προϊόντα ώστε να επιβεβαιωθούν από τον πελάτη. Αφού ο πελάτης επιβεβαιώσει τα προϊόντα, πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία παράδοσης τα οποία περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο και το e-mail του πελάτη. Μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων παράδοσης, ζητείται από τον πελάτη να επιλέξει τον κατάλληλο τρόπο πληρωμής για την παραγγελία. Αφού ο πελάτης επιλέξει τον τρόπο πληρωμής, όλα τα στοιχεία της παραγγελίας παρουσιάζονται στον πελάτη στο τέταρτο βήμα. Η παραγγελία πραγματοποιείται κατόπιν επιβεβαίωσης όλων των στοιχείων από τον πελάτη στο τέταρτο βήμα. Ο πελάτης λαμβάνει ένα e-mail στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.


ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σε περίπτωση που η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ δεν είναι σε θέση να παραδώσει στον/στους πελάτη/ες της τα αγαθά που έχουν παραγγελθεί για αντικειμενικούς λόγους που είναι πέρα του ελέγχου της, ο/οι πελάτης/ες πρέπει να αποδεχτεί/ούν την πλήρη επιστροφή του ποσού που έχει καταβληθεί. Ο συνήθης χρόνος παράδοσης για προίόντα μη διαθέσιμα είναι 3 εβδομάδες. Ο πελάτης αποδέχεται οποιαδήποτε πιθανή παράταση του χρόνου παράδοσης λόγω καθυστερήσεων από πλευράς του κατασκευαστή ή λόγω απρόβλεπτων γεγονότων πέρα του ελέγχου της ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ σε συμμόρφωση με τον ισχύοντα νόμο για την Προστασία των Καταναλωτών αναφορικά με το Εμπόριο Σπιτιών και τις Συμβάσεις εξ αποστάσεως. Τα αγαθά θα παραδοθούν μαζί με ένα τιμολόγιο, το οποίο χρησιμεύει ως φορολογικό έγγραφο καθώς και ως εγγύηση. Η διεύθυνση παράδοσης ζητείται από τον πελάτη κατά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν λάβει την αποστολή εντός του χρόνου παράδοσης, τότε ο πελάτης πρέπει να καλέσει στο 210 6038038 ή να επικοινωνήσει με τη ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ μέσω της διεύθυνσης email: info@megapanos.gr.


ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αγορές των πελατών αποστέλλονται σε κατάλληλες συσκευασίες και η πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο πελάτης. Σε κάθε παραγγελία, τα έξοδα αποστολής αναφέρονται χωριστά. Σημειώνεται ότι τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Ο πελάτης πληρώνει οποιοδήποτε άλλο κόστος αποστολής που προκύπτει μεταξύ της υπηρεσίας αποστολής και του πελάτη μετά την αποστολή των αγαθών από τη ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ


ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ, ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Οι διαθέσιμοι τρόποι αποστολής παρουσιάζονται στον πελάτη στο δικτυακό τόπο της Ellada-adv.com/shop κατά την πραγματοποίηση μιας παραγγελίας. Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει ο ίδιος τα αγαθά από τις εγκαταστάσεις μας. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Παραγγελίες από Διαδίκτυο: Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του δικτυακού τόπου www.megapanos.gr/shop Τηλεφωνικές Παραγγελίες: Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν καλώντας στο 210 6038038


ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της πραγματοποίησης μιας παραγγελίας από τον πελάτη, ο πελάτης λαμβάνει ένα e-mail με το οποίο ειδοποιείται ότι η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί. Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει δωρεάν μια παραγγελία μία εβδομάδα αφού λάβει το e-mail επιβεβαίωσης. Ο πελάτης πρέπει να στείλει ένα αίτημα ακύρωσης μέσω e-mail. Το αίτημα ακύρωσης πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη καθώς και τον αριθμό και την ημερομηνία παραγγελίας. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει μια παραγγελία σε περίπτωση που τα προϊόντα που ζητούνται δεν είναι διαθέσιμα στα αποθέματα


ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ μπορεί να καταγγείλει, να αλλάξει, να αναστείλει και να ακυρώσει παραγγελίες ή συμμετοχή (membership) των πελατών της, συμπεριλαμβανομένης και της πρόσβασης τους σε οποιαδήποτε λειτουργία του διαδικτυακού τόπου της megapanos.gr/shop, σε οποιαδήποτε στιγμή το θεωρήσει απαραίτητο και χωρίς καμία προειδοποίηση, αν αποφασίσει ότι η συμπεριφορά τους παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα των ιστοσελίδων, των συνεργατών ή των θυγατρικών της. Σε οιαδήποτε περίπτωση η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ θεωρήσει πως ο πελατής ενεργεί κατά τρόπο επιζήμιο για να προκαλέσει βλάβη τόσο στην ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ στις ιστοσελίδες της πραγματοποιώντας ψευδείς παραγγελίες, η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προκαταβολή από αυτόν το συγκεκριμένο πελάτη κατά περίπτωση. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ διατηρεί επίσης το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε τμήμα της ενότητας 'Δικαίωμα άρνησης παροχής υπηρεσιών' συνολικά ή εν μέρει, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η συνέχιση της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου έπειτα από οποιεσδήποτε αλλαγές του παρόντος κανονισμού της ιστοσελίδας, θα θεωρείται ως αποδοχή αυτών των αλλαγών. Φύση των συναλλαγών 1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία στην ιστοσελίδα της megapanos.gr/shop συμφωνείτε ότι είστε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της megapanos.gr/shop για προσωπική χρήση και για επιχειρηματική χρήση. 2. Η ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΓΑΠΑΝΟΣ είναι μία ανεξάρτητη εμπορική επιχείρηση, που ενεργεί υπό τα εμπορικά σήματα που παρέχονται από τους προμηθευτές της.


-->